خدمات پس ازفروش

بدیهی است پس از اتمام گارانتی محصولات مشتری می تواند با عقد قرارداد های پشتیبانی ویا قراردادهای موردی مدت زمان خدمات رسانی را تمدید نماید هم اکنون شبکه گسترده فروش وخدمات پس از فروش ما باکمک نمایندگان فعال در سراسر استان آماده خدمات رسانی می باشد.